Կայքի նորություններ

(No announcements have been posted yet.)

Available courses

MS Word ծրագրով ստեղծել բազմաթիվ միատեսակ նամակներ, գովազդային ցուցանակներ, հայտարարագրեր, դիմումներ, տպագրել հասցեներ ծրարների վրա, աշխատել մեծածավալ փաստաթղթերի հետ, ինքնաշխատ կերպով ստեղծել բովանդակության և գրականության ցանկերը, կառուցել և համակցել այլ ծրագրերի բազմատեսակ օբյեկտներ (նկարներ, աղյուսակներ և այլն)։ MS Excel ծրագրի միջոցով ստեղծել տվյալների շտեմարաններ, արհեստավարժ կիրառել բանաձևերը, կատարել տվյալների դասակարգում և ֆիլտրում, գծապատկերների կառուցում, հմտորեն կիրառել վիճակագրական և տրամաբանական ֆունկցիաները՝ գործնական խնդիրների լուծման նպատակով։ MS PowerPoint ծրագրի իմացությունը Ձեզ կօգնի գրագետ և տպավորիչ շնորհանդեսներ ստեղծել։

Հանրային կառավարման դասընթացը ներառում է կառավարման, բանակցությունների, առաջնորդության, ռազմավարական պլանավորման գրքեր և տեսադասեր:

Կիրառական սոցիալական հոգեբանությունը ժամանակակից հոգեբանության ամենապահանջված ճյուղերից մեկն է: Սոցիալական հոգեբանության տեսական մոտեցումները իրենց արտացոլումն են գտնում հասարակական հարաբերություններում, որը և մեկնաբանվում է կրառական սոցիալական հոգեբանական մոտեցումներում: 

Կիրառական սոցիալական հոգեբանության դասընթացի շրջանակներում ուսումնասիրության են ենթարկվում հոգեբանության գործնական ուղղությունները և ձևավորվում են հմտություններ դրանք կիրառելու նպատակով:

Առարկայի շրջանակներում դիտարկվում են ՀՀ արդարադատության համակարգի հիմնական տարրերը

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սկզբնական, ելակետային գիտելիքներ տալ ՀՀ դատական իշխանության և դատական համակարգի կազմակերպման և գործունեության, ինչպես նաև արդարադատության իրականացման հետ առնչվող այլ կառույցների մասին:

Դա­սըն­թա­ցի շրջա­նակ­նե­րում անց­կաց­վող գործ­նա­կան պա­րապ­մունք­նե­րը հնա­րա­վո­րութ­յուն կտան ա­կա­դե­միա­յի մագիստրանտներին վեր­լու­ծել և հաս­կա­նալ արդարադատության իրականացման հիմնական սկզբունքները, սահմանադրական քաղաքացիական, քրեական, վարչական գործերի լուծման առանձնահատկությունները: