Available courses

Հանրային կառավարման դասընթացը ներառում է կառավարման, բանակցությունների, առաջնորդության, ռազմավարական պլանավորման գրքեր և տեսադասեր:

Կիրառական սոցիալական հոգեբանությունը ժամանակակից հոգեբանության ամենապահանջված ճյուղերից մեկն է: Սոցիալական հոգեբանության տեսական մոտեցումները իրենց արտացոլումն են գտնում հասարակական հարաբերություններում, որը և մեկնաբանվում է կրառական սոցիալական հոգեբանական մոտեցումներում: 

Կիրառական սոցիալական հոգեբանության դասընթացի շրջանակներում ուսումնասիրության են ենթարկվում հոգեբանության գործնական ուղղությունները և ձևավորվում են հմտություններ դրանք կիրառելու նպատակով:

Այստեղ կարելի է ուսումնասիրել կոնֆլիկտների կառավարման հոգեբանական կողմերը: Այս առարկայի շրջանակներում ուսումնասիրվելու են կոնֆլիկտների հիմնական տեսակները դրանց կառավարման և կանխարգելման յուրահատկությունները:

Առարկայի շրջանակներում դիտարկվում են ՀՀ արդարադատության համակարգի հիմնական տարրերը

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սկզբնական, ելակետային գիտելիքներ տալ ՀՀ դատական իշխանության և դատական համակարգի կազմակերպման և գործունեության, ինչպես նաև արդարադատության իրականացման հետ առնչվող այլ կառույցների մասին:

Դա­սըն­թա­ցի շրջա­նակ­նե­րում անց­կաց­վող գործ­նա­կան պա­րապ­մունք­նե­րը հնա­րա­վո­րութ­յուն կտան ա­կա­դե­միա­յի մագիստրանտներին վեր­լու­ծել և հաս­կա­նալ արդարադատության իրականացման հիմնական սկզբունքները, սահմանադրական քաղաքացիական, քրեական, վարչական գործերի լուծման առանձնահատկությունները:

MS Word ծրագրով ստեղծել բազմաթիվ միատեսակ նամակներ, գովազդային ցուցանակներ, հայտարարագրեր, դիմումներ, տպագրել հասցեներ ծրարների վրա, աշխատել մեծածավալ փաստաթղթերի հետ, ինքնաշխատ կերպով ստեղծել բովանդակության և գրականության ցանկերը, կառուցել և համակցել այլ ծրագրերի բազմատեսակ օբյեկտներ (նկարներ, աղյուսակներ և այլն)։ MS Excel ծրագրի միջոցով ստեղծել տվյալների շտեմարաններ, արհեստավարժ կիրառել բանաձևերը, կատարել տվյալների դասակարգում և ֆիլտրում, գծապատկերների կառուցում, հմտորեն կիրառել վիճակագրական և տրամաբանական ֆունկցիաները՝ գործնական խնդիրների լուծման նպատակով։ MS PowerPoint ծրագրի իմացությունը Ձեզ կօգնի գրագետ և տպավորիչ շնորհանդեսներ ստեղծել։