Լոգիստիկ համակարգերի կառավարում դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում կազմակերպություններում լոգիստիկայի կազմակերպման և կառավարման վերաբերյալ: Առարկան ուսանողներին համալիր գիտելիքներ է հաղորդում լոգիստիկայի կառուցվածքի, տեսակների, լոգիստիկ համակարգերի բնութագրերի, նախագծման, ձևավորման և օպտիմալացման նախադրյալների, լոգիստիկայի կառավարման կազմակերպման վերաբերյալ: