Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սկզբնական, ելակետային գիտելիքներ տալ ՀՀ դատական իշխանության և դատական համակարգի կազմակերպման և գործունեության, ինչպես նաև արդարադատության իրականացմանն աջակցող մարմինների մասին: